18. Dzień

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Słowo Życia:
„Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych.” (Mk 12, 26 – 27)
Ks. Mateusz:
Czcząc Najświętsze Serce Jezusa, z którego przebitego włócznią boku „wypłynęła krew i woda” (J 19,34) uwielbiamy wraz Kościołem zarazem nasze własne źródło, nasze życie zrodzone z Jego śmierci.
Kiedy wielbimy, czcimy, zachwycamy się, okazujemy wdzięczność Sercu Jezusa nie mamy do czynienia z duchową tandetą, powierzchowną dewocją czy niebezpieczną dla prawdy przewagą formy nad treścią.
Chodzi tu o życiodajną Krew i Boże Światło. Z Jezusowej śmierci my żyjemy i świat cały.
Dlatego z ufnością wołamy: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.[1]


[1] Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, s. 220.

Marek:
Najwięcej zagrożeń posiada człowiek w samym sobie.
Naszej grzesznej natury nie jesteśmy bowiem w stanie wykorzenić bez miłosierdzia Bożego.
To tak jakby ktoś, kto wpadł do bagna chciał się sam wyciągnąć za włosy.
Żyjemy w erze cielesności, gdzie maleje atrakcyjność duchowości, a wzrastają wymogi ciała – sami sobie wyznaczamy granice moralności.
Osądzamy innych wedle siebie i przypisujemy innym wady, od których sami nie chcemy się uwolnić.
Moralny ład ulega degeneracji, a przyzwoitość rozkładowi.
Przy jednym zgniłym jabłku z czasem zgniją wszystkie!
Jak pielęgnuje w sobie czystość i miłosierdzie?
Św. Małgorzata Alacoque: Usłyszałam te słowa od mojego Zbawcy: Musisz być skora do przekazywania moich myśli i planów również innym duszom. Wiele z nich zostanie przez to powstrzymanych nad przepaścią zatracenia, jak będziesz się mogła o tym później przekonać […] powinnaś wiedzieć. że Ja jestem Wiekuistą Prawdą, która nie może wprowadzać w błąd – Dotrzymuje raz wypowiedzianych obietnic!
Św. Faustyna Kowalska: Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże. O, co za radość się pali w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją, o Jezu mój. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje. (Dz 72)
Zadanie rekolekcyjne:
Odmów litanię do Najświętszego Serca Jezusa.
Ćwiczenie dodatkowe:
Medytuj dziś nad cnotą czystości. Badaj swoje serce i odkrywaj miarę wstrzemięźliwości.
Pomódl się za ludzi grzeszących przeciwko czystości.